Blue Flower

W dniach od 21 do 22 października 2016 r. w OW „Sudety" w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, które obejmowało następujące zagadnienia:

1. wizerunek związków zawodowych.

2. organizowanie pracowników, stosowane metody na rozwój szeregów związkowych, doświadczenia krajów anglosaskich.

W/w temat omówił Kol. Adam Rogalewski, Specjalista ds. międzynarodowych OPZZ.

Na zakończenie szkolenia Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o działaniach Rady, o dialogu społecznym na poziomie wojewódzkim oraz o zadaniach struktur związkowych na najbliższy okres. W szkoleniu wzięło udział 29 osób.

 

Propozycja zwołania spotkania dotyczącego statusu uzdrowisk w świetle nowych rozwiązań prawnych była najważniejszym punktem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które odbyło się 19 października 2016 r.

Temat wniósł pod obrady Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, który mówił, iż większość budynków uzdrowiskowych wymaga kosztownego kapitalnego remontu, na który samorząd województwa nie posiada obecnie środków. Natomiast nowe regulacje prawne uniemożliwiają sprzedaż majątku uzdrowisk. Ustalono, że temat ten będzie omawiany na posiedzeniu Prezydium w dniu 17 listopada br., a listę gości zaproponują Marszałek Cezary Przybylski i Kazimierz Kimso. Ponadto członkowie Prezydium dyskutowali na temat zorganizowania spotkania z Dolnośląskim Wojewódzkim Komendantem Policji na temat poprawy stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. W województwie dolnośląskim w ostatnich latach wzrosła liczba przestępstw przeciwko mieniu. Jak powiedział Marek Woron, Przewodniczący WRDS WD, znacznie zwiększyła się liczba włamań i kradzieży. Przewodniczący sugerował, aby w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu wzięły także udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas spotkania ustalono także, że sprawą konfliktu w Szpitalu Specjalistycznym im. Sokołowskiego w Wałbrzychu zajmie się Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. W posiedzeniu zaplanowanym na 26 października br. weźmie też udział Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego. Problem ten został zgłoszony przez organizacje związkowe z obszaru ochrony zdrowia należące do struktur OPZZ. W związku z upływającym 18 grudnia br. końcem kadencji obecnego przewodniczącego członkowie Prezydium uzgodnili także, iż 20 grudnia odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady, na którym zostanie podsumowany rok działalności tego gremium w nowej formule. Przewodniczącym WRDS WD na następną kadencję, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zostanie Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego i własnym składam tą drogą najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom. Zawód, który Państwo wykonujecie jest niezmiernie ważny i niezbędny dla prawidłowego kształcenia i wychowywania nie tylko przyszłych pokoleń, ale przyszłości naszego kraju. Życzę więc wiele satysfakcji z wykonywania tak trudnego i odpowiedzialnego zawodu, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i pokonywaniu trudności oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Za trud i wysiłek wkładany w codzienną pracę składam wyrazy najwyższego uznania. Szczególne słowa uznania kieruję do członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wyrażam podziękowanie za dotychczasową współpracę związkową i deklaruję gotowość dalszego jej rozwijania.
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Otręba

W dniu 10 października br. ok. 400 dolnośląskich nauczycieli oraz pracowników oświaty ze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowało przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim przeciwko zapowiadanej przez rząd reformy oświaty. Związkowcy nie zgadzają się na likwidację gimnazjów. Żądają zwiększenia nakładów budżetowych na edukację. Złożyli na ręce Wojewody petycję do premier Beaty Szydło w sprawie wstrzymania reformy systemu edukacji. W pikiecie uczestniczył Andrzej Otręba, Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

 

W dniu 6 października br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. Ochrona pracowników i innych osób świadczących pracę dotyczących polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech oraz niemieckich pracowników zatrudnionych w Polsce. Wymiana doświadczeń i zasady współpracy. W konferencji brali udział inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele niemieckich poradni dla pracowników. W konferencji uczestniczył również Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba, który omówił działania Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych Łaba – Nysa dot. współpracy związkowej o charakterze transgranicznym.